ثبت نام کنید وارد شوید
مربی رسمی فدراسیون جهانی شطرنج مربی درجه یک فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران مربی باسابقه تیم های ملی جوانان ونوجوانان در مسابقات جهانی وآسیایی از سال 2000تا 2009(جهانی یونان 2002-2003فرانسه2004_ویتنام2008و آسیایی-2005سنگاپور- 2009هندوستان (وچندوره مسابقات اسیایی که در ایران برگزار شده قهرمان انفرادی وتیمی مسابقات دانشجویان آسیایی مالزی1999 قهرمان کشور در بازی های بلیتز سال 1386 قهرمان کشور در بازی های سزیع سال 1378 نایب قهرمان کشور در بازی های سریع سال1386 نایب قهرمان کشور در بازی های بلیتز سال1378 قهرمان مسابقات اپن بین الملی رشت سال1378 قهرمان بزرگسالان استان خراسان رضوی 4دوره
مربی رسمی فدراسیون جهانی شطرنج مربی درجه یک فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران مربی باسابقه تیم های ملی جوانان ونوجوانان در مسابقات جهانی وآسیایی از سال 2000تا 2009(جهانی یونان 2002-2003فرانسه2004_ویتنام2008و آسیایی-2005سنگاپور- 2009هندوستان (وچندوره مسابقات اسیایی که در ایران برگزار شده قهرمان انفرادی وتیمی مسابقات دانشجویان آسیایی مالزی1999 قهرمان کشور در بازی های بلیتز سال 1386 قهرمان کشور در بازی های سزیع سال 1378 نایب قهرمان کشور در بازی های سریع سال1386 نایب قهرمان کشور در بازی های بلیتز سال1378 قهرمان مسابقات اپن بین الملی رشت سال1378 قهرمان بزرگسالان استان خراسان رضوی 4دوره
مربی رسمی فدراسیون جهانی شطرنج مربی درجه یک فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران مربی باسابقه تیم های ملی جوانان ونوجوانان در مسابقات جهانی وآسیایی از سال 2000تا 2009(جهانی یونان 2002-2003فرانسه2004_ویتنام2008و آسیایی-2005سنگاپور- 2009هندوستان (وچندوره مسابقات اسیایی که در ایران برگزار شده قهرمان انفرادی وتیمی مسابقات دانشجویان آسیایی مالزی1999 قهرمان کشور در بازی های بلیتز سال 1386 قهرمان کشور در بازی های سزیع سال 1378 نایب قهرمان کشور در بازی های سریع سال1386 نایب قهرمان کشور در بازی های بلیتز سال1378 قهرمان مسابقات اپن بین الملی رشت سال1378 قهرمان بزرگسالان استان خراسان رضوی 4دوره