ثبت نام کنید وارد شوید
اخبار
 • پانزدهمین دوره مسابقات هفتگی کایسا در سال ٩٦

  گزارش پانزدهمين دوره مسابقه هفتگي:
  پانزدهمين دوره مسابقات هفتگي كايسا با هدف تقويت بازي عملي بچه ها و بكارگيري درس ها در تاريخ پنجشنبه ٣٠ شهريور ماه ٩٦ به صورت عادي و با استقبال ١٦ نفر و با حضور قهرمانان استاني برگزار شد كه در پايان نتايج زير حاصل شد:
  رتبه اول : عليرضا جمالي با ٥ امتياز 👏👏
  رتبه دوم : دينا طاهرخاني با ٤ امتياز 👏👏
  رتبه سوم و چهارم: مهراد دبيري و ايليا احمدپناه با ٣/٥ امتياز
  رتبه پنجم تا هشتم : طاها مندكاري، سينا محمدي زاده، مهلا حاج شرفي، ترانه تقي زاده با ٣ امتياز 👏👏 
  رتبه هاي بعدي: صالح حسيني، اميد فاطمي، آتنا خزايي، آيدين داوودي، ديبا سليماني،نگار رمضاني، محمدپارسا فضل اللهي و آيريا بيات.👏👏👏👏

  در پايان به همه عزيزان متناسب به امتيازشان در رده سني خود جوايزي تقديم گرديد.
  🔴 از نكات مهم مسابقه درخشش مهراد و ايليا (ديگه جزو نفرات برتر بودن عليرضا و دينا عادي شده است!!) و بازي خوب طاها ، ترانه و مهلا مي باشد.
  تلاش همه عزيزان ستودني مي باشد
 • چهاردهمین دوره مسابقات هفتگی کایسا در سال ٩٦

  گزارش چهاردهمين دوره مسابقه هفتگي:
  چهاردهمين دوره مسابقات هفتگي كايسا با هدف تقويت بازي عملي بچه ها و بكارگيري درس ها در تاريخ پنجشنبه ٢٣ شهريور ماه ٩٦ به صورت عادي و با استقبال ١٦ نفر و با حضور قهرمانان استاني برگزار شد كه در پايان نتايج زير حاصل شد:
  رتبه اول تا چهارم: عليرضا جمالي، دينا طاهرخاني، فاطمه صالحي، محمداحسان عبداللهي  با ٤ امتياز👏👏
  رتبه پنجم تا هشتم : طاها مندكاري، مهندس پورهنگ، ترانه تقي زاده، آتنا خزايي با ٣ امتياز 👏👏 
  رتبه هاي بعدي: ديبا سليماني، آيدين داوودي، مهلا حاج شرفي، نگار رمضاني، حسين پورهنگ، محمدآرمين محمودي، محمدپارسا فضل اللهي، و آيريا بيات.👏👏👏👏

  در پايان به همه عزيزان متناسب به امتيازشان در رده سني خود جوايزي تقديم گرديد.
  🔴 از نكات مهم مسابقه درخشش فاطمه و محمداحسان (ديگه جزو نفرات برتر بودن عليرضا و دينا عادي شده است!!) و بازي خوب طاها ، ترانه و آتنا مي باشد.
  تلاش همه عزيزان ستودني مي باشد
 • سیزدهمین دوره مسابقات هفتگی کایسا در سال ٩٦

  گزارش سيزدهمين دوره مسابقه هفتگي:
  سيزدهمين دوره مسابقات هفتگي كايسا با هدف تقويت بازي عملي بچه ها و بكارگيري درس ها در تاريخ پنجشنبه ٢ شهريور ماه ٩٦ به صورت ويژه و با استقبال ١٦ نفر و با حضور قهرمانان استاني برگزار شد كه در پايان نتايج زير حاصل شد:
  رتبه اول: اميرمحمد آزادي با ٥ امتياز 👏👏
  رتبه دوم دينا طاهرخاني با ٤ امتياز👏👏
  رتبه سوم تا هشتم : عليرضا جمالي، مهراد دبيري، ايليا احمد پناه، صالح حسيني ، آيدين داوودي، محمداحسان عبداللهي با ٣ امتياز 👏👏 
  رتبه هاي بعدي: محمد متين عرفاني، اميدرضا فاطمي، مهندس پورهنگ، آدرين حيدري، مهلا حاجي شرفي، حسين پورهنگ، آتنا خزايي، آران عليمراديان.👏👏👏👏

  در پايان به همه عزيزان متناسب به امتيازشان در رده سني خود جوايزي تقديم گرديد.
  🔴 از نكات مهم مسابقه درخشش دينا و بازي خوب صالح ، عليرضا، مهراد، محمداحسان، ايليا و آيدين مي باشد.
  تلاش همه عزيزان ستودني مي باشد
 • دوازدهمین دوره مسابقات هفتگی کایسا در سال ٩٦

  گزارش دوازدهمين دوره مسابقه هفتگي:
  دوازدهمين دوره مسابقات هفتگي كايسا با هدف تقويت بازي عملي بچه ها و بكارگيري درس ها در تاريخ پنجشنبه ٢٦ مرداد ماه ٩٦ با استقبال ٢٥ نفر و با حضور قهرمانان استاني برگزار شد كه در پايان نتايج زير حاصل شد:
  رتبه اول: عليرضا جمالي با ٤/٥ امتياز 👏👏
  رتبه دوم تا پنجم: سينا محمدي زاده، دينا طاهرخاني، ايليا احمدپناه، مهرشاد مهلو با ٤ امتياز👏👏
  رتبه ششم : صالح حسيني با ٣/٥ امتياز 👏👏 
  رتبه هفتم دوازدهم: ديبا سليماني، محمداحسان عبداللهي، مهلا حاجي شرفي، محمدپارسا فضل اللهي، مهراد دبيري، كيميا صفرآبادي با ٣ امتياز👏👏
  رتبه سيزدهم و چهاردهم : مهيار پناهي، آيدين داوودي با ٢/٥ امتياز 👏👏
  رتبه هاي بعدي : طاها مندكاري، آتنا خزايي، آدرين حيدري، ناديا بابايي، پارسا رابطي، سحر لطفي، محمدرضا رحماني، نگار رمضاني ، مهرسا مهرابادي، ندا ميرزاجاني، آيريا بيات👏👏👏👏👏👏
  در پايان به همه عزيزان متناسب به امتيازشان در رده سني خود جوايزي تقديم گرديد.
  🔴 از نكات مهم مسابقه درخشش دينا، صالح ، كيميا ،محمدپارسا، ديبا و نتايج خوب مهراد، محمداحسان، مهلا ، مهرشاد و ايليا مي باشد.
  تلاش همه عزيزان ستودني مي باشد
 • یازدهمین دوره مسابقات هفتگی کایسا در سال ٩٦

  گزارش يازدهمين دوره مسابقه هفتگي:
  يازدهمين دوره مسابقات هفتگي كايسا با هدف تقويت بازي عملي بچه ها و بكارگيري درس ها در تاريخ پنجشنبه ١٩ مرداد ماه ٩٦ با استقبال ١٧ نفر و با حضور قهرمانان استاني برگزار شد كه در پايان نتايج زير حاصل شد:
  رتبه اول: دينا طاهرخاني با ٤/٥ امتياز 👏👏
  رتبه دوم: عليرضا جمالي با ٤ امتياز👏👏
  رتبه سوم : ديبا سليماني با ٤ امتياز👏👏
  رتبه چهارم و پنجم : مهراد دبيري و مهيار پناهي با ٣/٥ امتياز 👏👏 
  رتبه ششم تا هشتم: آيدين داوودي، محمدپارسا فضل اللهي،طاها مندكاري،  با ٣ امتياز👏👏
  رتبه نهم: صالح حسيني با ٢/٥ امتياز 👏👏
  رتبه هاي بعدي : مهلا حاجي شرفي، آدرين حيدري، اميدرضا فاطمي، آتنا خزايي، كيميا صفرآبادي، آرياناز صدوقي، آيريا بيات، سپهر محمدعليپور👏👏👏👏👏👏
  در پايان به همه عزيزان متناسب به امتيازشان در رده سني خود جوايزي تقديم گرديد.
  🔴 از نكات مهم مسابقه درخشش دينا و ديبا و نتايج خوب مهراد، مهيار، آيدين، محمد پارسا و بازيكن خردسال طاها مي باشد.
  تلاش همه عزيزان ستودني مي باشد

 • دهمین دوره مسابقات هفتگی کایسا در سال ٩٦

  گزارش نهمين دوره مسابقه هفتگي:
  نهمين دوره مسابقات هفتگي كايسا با هدف تقويت بازي عملي بچه ها و بكارگيري درس ها در تاريخ پنجشنبه ٥ مرداد ماه ٩٦ با استقبال ١٥ نفر و با حضور قهرمانان استاني برگزار شد كه در پايان نتايج زير حاصل شد:
  رتبه اول: دانيال عباسي با ٤ امتياز
  رتبه دوم: اميرمحمد رحيمي با ٤ امتياز
  رتبه سوم : مهيار نجفيان پور با ٤ امتياز
  رتبه چهارم تا هشتم: كاوه مرادي، سينا محمدي زاده، ايليا احمدپناه، مهندس پورهنگ، آدرين حيدري با ٣ امتياز
  رتبه هاي بعدي : محمداحسان عبدالهي ، ناديا بابايي، محمدپارسا فضل اللهي، حسين پورهنگ، مهريا مهرابادي، محمد آرمين محمودي، آيريا بيات.
  در پايان به همه عزيزان متناسب به امتيازشان در رده سني خود جوايزي تقديم گرديد.
  🔴 از نكات مهم مسابقه درخشش آدرين حيدري و نتايج خوب ناديا و مهرسا در اولين مسابقه رسمي شان مي باشد.
  آيريا هم براي بار اول در اين مسابقات شركت كرد و تلاشش ستودني مي باشد
 • نهمین دوره مسابقات هفتگی کایسا در سال ٩٦

  گزارش نهمين دوره مسابقه هفتگي:
  نهمين دوره مسابقات هفتگي كايسا با هدف تقويت بازي عملي بچه ها و بكارگيري درس ها در تاريخ پنجشنبه ٥ مرداد ماه ٩٦ با استقبال ١٥ نفر و با حضور قهرمانان استاني برگزار شد كه در پايان نتايج زير حاصل شد:
  رتبه اول: دانيال عباسي با ٤ امتياز
  رتبه دوم: اميرمحمد رحيمي با ٤ امتياز
  رتبه سوم : مهيار نجفيان پور با ٤ امتياز
  رتبه چهارم تا هشتم: كاوه مرادي، سينا محمدي زاده، ايليا احمدپناه، مهندس پورهنگ، آدرين حيدري با ٣ امتياز
  رتبه هاي بعدي : محمداحسان عبدالهي ، ناديا بابايي، محمدپارسا فضل اللهي، حسين پورهنگ، مهريا مهرابادي، محمد آرمين محمودي، آيريا بيات.
  در پايان به همه عزيزان متناسب به امتيازشان در رده سني خود جوايزي تقديم گرديد.
  🔴 از نكات مهم مسابقه درخشش آدرين حيدري و نتايج خوب ناديا و مهرسا در اولين مسابقه رسمي شان مي باشد.
  آيريا هم براي بار اول در اين مسابقات شركت كرد و تلاشش ستودني مي باشد
 • هشتمین دوره مسابقات هفتگی کایسا در سال ٩٦

  هشتمين دوره مسابقات هفتگي كايسا با هدف تقويت بازي عملي بچه ها و بكارگيري درس ها در تاريخ پنجشنبه ٢٢ تير ماه ٩٦ با استقبال ٢٠ نفر و با حضور قهرمانان استاني برگزار شد كه در پايان نتايج زير حاصل شد:
  رتبه اول: عليرضا جمالي با ٤/٥ امتياز
  رتبه دوم: دانيال عباسي با ٤/٥ امتياز
  رتبه سوم : مهراد دبيري با ٤ امتياز
  رتبه چهارم : دينا طاهرخاني با ٣ امتياز و پوئن شكني بهتر
  رتبه هاي پنجم تا هشتم: حسين پورهنگ، مهيار پناهي، محمدامين سرمدي، سينا محمدي زاده با ٣ امتياز
  رتبه نهم تا يازدهم : مهرشاد مهلو، اميرحسن آقاجري، صالح حسيني با ٢/٥ امتياز
  رتبه هاي بعدي: پارسا رابطي، علي غيوري، آدرين حيدري، مهندس پورهنگ ، آرياناز صدوقي، صدرا كلهر، محمدمهدي غلامپور، شايان شريف زاده، محمد آرمين محمودي.
  در پايان به همه عزيزان متناسب به امتيازشان در رده سني خود جوايزي تقديم گرديد.
  🔴 از نكات مهم اين مسابقه درخشش مهراد دبيري بعد از مدت ها دوري از كلاس و مسابقه و درخشش حسين پورهنگ در اولين مسابقه رسمي خويش مي باشد.
  🔵تلاش هاي زيباي ديگر عزيزان از جمله مهيار، پارسا،آرياناز، علي ، آدرين،صدرا،محمدمهدي،شايان و محمد آرمين هم بسيار ستودني هست. 

 • هفتمین دوره مسابقات هفتگی کایسا در سال ٩٦

  هفتمين دوره مسابقات هفتگي كايسا با هدف تقويت بازي عملي بچه ها و بكارگيري عملي درس ها در تاريخ چهارشنبه ٧ تيرماه ٩٦ با استقبال ١٨ نفر و با حضور قهرمانان استاني برگزار شد كه در پايان نتايج زير حاصل شد:
  رتبه اول: اميرمحمد آزادي با ٤ امتياز
  رتبه دوم: اميرمحمد رحيمي با ٤ امتياز
  رتبه سوم : دانيال عباسي با ٤ امتياز
  رتبه چهارم : مهيار نجفيان پور با ٣/٥ امتياز
  رتبه هاي پنجم تا هشتم:
  محمد امين سرمدي، سينا محمدي زاده، اميدرضا فاطمي، عليرضا جمالي با ٣ امتياز
  رتبه نهم : دينا طاهرخاني با ٢/٥ امتياز
  رتبه هاي بعدي : مهيار پناهي، سعيد روستا، اميرحسين آقاجري، پارسا رابطي و علي غيوري با ٢ امتياز
  همچنين عزيزان زير در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند: دانيال و بنيامين محمودي، رادين عبدالهيان، آران عليمراديان.
  در پايان به همه عزيزان متناسب به امتيازشان در رده سني خود جوايزي تقديم گرديد.
  🔴🔵 از نكات بسيار مهم اين مسابقه درخشش فراوان دينا طاهرخاني قهرمان استان و قهرمان كشور در سال ٩٥ در اين مسابقه بود. ديناي ده ساله در اين مسابقات در بالاترين سطح بازي خود از ابتداي آموزش ها در سال ٩٢ تا كنون رسيد و ابتدا توانست در يك بازي زيبا بر اميرمحمد رحيمي قهرمان پرآوازه استان كه دانشجوي برتر مهندسي صنايع هم هستند غلبه كند، سپس در بازي بعدي در حالي كه بردش در مقابل مهيار نجفيان پور از قهرمانان اسبق و پر آوازه استان و كشور و مربي هيات شطرنج مسجل بود بر اثر يك اشتباه در آخربازي برد را از دست داد و مساوي كرد. دينا در ادامه در مقابل دانيال عباسي قهرمان پرآوازه ديگر استان و از پديده هاي شطرنج استان قرار گرفت و متوقف شد. سپس دور آخر به ديگر قهرمان پرآوازه شطرنج استان يعني اميرمحمد آزادي برخورد كرد و نتوانست كاري از پيش ببرد.
  اين نتايج عالي را به دينا خانم مجددا تبريك ميگوييم و اميدواريم با تلاش بيشترش شاهد موفقيت هاي بالاتري از ايشان باشيم.

  🔵همچنين در اين مسابقات نتايج بنيامين بسيار قابل توجه و ستودني بوده است. 
  🔴نتايج اكثر عزيزان در رده سني خودشان قابل قبول هست و به هيچ وجه با قهرمانان رده سني استان كه در رده سني بالاتري هم هستند قابل مقايسه نيست.
 • ششمین دوره مسابقات هفتگی کایسا در سال ٩٦

  ششمين دوره مسابقات هفتگي كايسا با هدف تقويت بازي عملي بچه ها و بكارگيري درس ها در تاريخ پنجشنبه ٢٥ خرداد ماه ٩٦ با استقبال ١٤ نفر و با حضور قهرمانان استاني برگزار شد كه در پايان نتايج زير حاصل شد:
  رتبه اول: دانيال عباسي با ٤/٥ امتياز
  رتبه دوم: سينا محمدي زاده با ٤ امتياز
  رتبه سوم : ديبا سليماني با ٣ امتياز و پوئن شكني بهتر
  رتبه چهارم تا هفتم : مهيار پناهي، دانيال محمودي، پارسا رابطي، اميرحسين آقاجري با ٣ امتياز
  همچنين عزيزان زير در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند: شايان شريف زاده، محمدآرمين محمودي، آران عليمراديان، علي غيوري، آدرين حيدري، بنيامين محمودي، ريحانه صفري.
  در پايان به همه عزيزان متناسب به امتيازشان در رده سني خود جوايزي تقديم گرديد.
  🔴از نكات مهم اين مسابقه درخشش اميرحسين آقاجري در اولين مسابقه رسمي شطرنجي خود بود.
  همچنين تلاش هاي محمدآرمين،شايان علي و ريحانه در اولين مسابقه رسمي شان قابل توجه و تقدير هست.
  ديبا سليماني هم بالاخره ٣ امتيازي شد و اولين بار موفق به كسب مقام در مسابقات هفتگي گشت كه البته با توجه به تلاش هاي فراوانش قابل پيش بيني بود.
صفحه 1 از 2 < 1 2 >